Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.prostozewsi.com

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. INFORMACJE O PRODUKTACH

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

VI. WYSYŁKA I DOSTAWA

VII. WARUNKI REKLAMACJI

VIII. WARUNKI GWARANCJI

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

X. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI. DEFINICJE


1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy www.prostozewsi.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu;

1.4. Produkt - rzecz ruchoma reprezentowana i dostępna w Sklepie internetowym;

1.5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.prostozewsi.com, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży;

1.6. Sprzedawca – Adrian Gryszpanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz z siedzibą w Nowej Wsi 13, 13-220 Rybno, NIP 5691864319, REGON 364182068, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres elektronicznej poczty: sklep@prostozewsi.com, nr tel. 600 003 834 (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00, opłata jak za połączenia standardowe według cenników właściwych operatorów);

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki;

1.9. Formularz zamówienia – formularz z danymi teleadresowymi, umożliwiający złożenie Zamówienia;

1.10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;

1.11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.12. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.prostozewsi.com, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.prostozewsi.com, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.2. Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.prostozewsi.com prowadzony jest przez Adriana Gryszpanowicza prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz z siedzibą w Nowej Wsi 13, 13-220 Rybno, NIP 5691864319, REGON 364182068, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów z branży odzieżowej za pośrednictwem sieci Internet.

2.3. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania Zamówienia.

2.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, a w przypadku urządzeń przenośnych typu smartphone, tablet itp. – aktualną wersję przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768.

2.6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

2.7. Sklep przestrzega norm etycznych i zawodowych określonych jako kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.III. INFORMACJE O PRODUKTACH

3.1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.prostozewsi.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. Głównym Produktem Sklepu jest odzież (koszulki, bluzy itp.) z autorskimi wzorami drukowanymi metodą sitodruku.

3.3. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.prostozewsi.com :

a) podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy jest stały i wynosił 17 zł, bez względu na zakupioną ilość towaru. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

4.1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu można składać przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich przerwach w dostępie do strony Klienci będą w miarę możliwości informowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu.

4.2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję to” (lub równoznaczny);

b) po zakończeniu zakupów, należy kliknąć na koszyk znajdujący się w prawym, górnym rogu strony internetowej, gdzie pojawią się wybrane Produkty wraz z opisami, cenami jednostkowymi brutto, ilością i ceną końcową brutto;

c) należy dokonać wyboru formy wysyłki ( w chwili obecnej jedna opcja):

- wysyłka Pocztą Polską (priorytet polecony): 17 zł (bez względu na wielkość zamówienia),

i kliknąć przycisk „dalej”;

d) wypełnić Formularz Zamówienia (wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu) i kliknąć przycisk „dalej”;

e) po sprawdzeniu podsumowania swojego zamówienia, należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

4.3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

4.4. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Brak takiego potwierdzenia oznacza, że Zamówienie nie zostało zarejestrowane w systemie. Wówczas należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4.3.

4.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi tj. od momentu dodania Produktu do koszyka. Powyższa Umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia i zapłaty albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

4.6. Dokonywanie zmian w Zamówieniu lub anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

4.7. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

4.9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 4.6. (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt IX regulaminu.

4.10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 4.7. (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep może anulować zamówienie w całości.

4.11. W przypadku anulowania zamówienia, w sytuacji wskazanej w ust. 4.6.-4.8., Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt X regulaminu.

4.12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.V. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Akceptowaną formą płatności jest jedynie przelew, który należy dokonać na numer rachunku bankowego Sklepu, a mianowicie: 68 1140 2004 0000 3802 6381 9250.

5.2. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sklepu w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

5.3. Przedmiot zamówienia dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej  pod wskazany przez Klienta adres.

5.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

5.5 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.VI. WYSYŁKA I DOSTAWA

6.1. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie pakowane są w pudełka kartonowe. Obecnie dostępne jest jedna forma przekazania zamówienia:

- za pośrednictwem Poczty Polskiej (PACZKA24)


6.2. Przesyłki dostarczane są na terenie całej Polski.

6.3. Opłata za dostawę Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej jest stała, bez względu na ilość zakupionych Produktów i wynosi 17 zł. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 200 zł, koszt wysyłki Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa Sklep.

6.4. Przesyłki nadawane są w dni robocze, w terminie 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

6.5. Koszty wysyłki zakupionych Produktów ponosi Klient.

6.6. Do każdego Zamówienia załączany jest dowód sprzedaży.

6.7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.VII. WARUNKI REKLAMACJI

7.1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sklep.

7.2. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, bez wad.

7.3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien odesłać drogą pocztową reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) oraz opisem reklamacji, listem poleconym na adres:

 Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz, Nowa Wieś 13, 13-220 Rybno

z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”. Reklamowany Produkt należy odesłać z wszelkimi dodatkami dołączonymi do zakupionego Produktu.

7.5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem. W tym samym terminie Klient drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Klienta sposób zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji.

7.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo Sklep wadę usunie, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania Produktu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztami wysyłki, które poniósł Klient. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

7.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.9. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).VIII. WARUNKI GWARANCJI

8.1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

8.2. W sytuacji wystąpienia wad w zamówionym Produkcie, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi i złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w pkt VII regulaminu.IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta) lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Prawo do odstąpienia od przedmiotowej umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 9.1. wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie w nim wskazanym.

9.4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot dokonywany jest na adres Sklepu:

Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz, Nowa Wieś 13, 13-220 Rybno

9.5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cechy lub funkcjonowania.X. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

10.1. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).

10.2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.3. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, czyli przelewem na wskazany przez Klienta numer konta bankowego. Zwrot pieniędzy zostanie potwierdzony drogą e-mailową.

10.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

11.1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając Formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

11.3. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

12.2 Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w ust. 9.1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IX regulaminu.

12.3 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

12.4 Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12.5. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Sprzedawcę w drodze złożonego na stronie Sklepu oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników strony, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Sprzedawcę, jednakże nie będzie krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do wcześniej zainicjowanych Zamówień. Każde dokonane Zamówienie regulują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

12.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl