Zwroty i reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI

Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sklep.

Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, bez wad.

Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien odesłać drogą pocztową reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) oraz opisem reklamacji, listem poleconym na adres:

Prosto Ze Wsi Adrian Gryszpanowicz, Nowa Wieś 13, 13-220 Rybno

z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”. Reklamowany Produkt należy odesłać z wszelkimi dodatkami dołączonymi do zakupionego Produktu.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem. W tym samym terminie Klient drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Klienta sposób zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo Sklep wadę usunie, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania Produktu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztami wysyłki, które poniósł Klient. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl